De Amerikaanse inlichtingendienst stelt zijn prioriteiten

19.11.2021

Op donderdag 30 september 2021 heeft de Inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis de begroting voor FY2022 voor inlichtingen en aan inlichtingen gerelateerde activiteiten goedgekeurd. Deze activiteiten bestrijken het werk van het ministerie van Defensie, de CIA, het Bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst, de Defense Intelligence Agency, de National Security Agency, de departementen van het leger, de marine en de luchtmacht, de kustwacht, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Financiën, het ministerie van Energie, het ministerie van Justitie, de FBI, de Drug Enforcement Administration, het National Geospatial-Intelligence Agency, het National Reconnaissance Office en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Zoals blijkt, wordt een nauwe samenwerking en coördinatie tussen de instanties verwacht. Met een algemeen inzicht in de prioriteiten van de Amerikaanse inlichtingendiensten is het mogelijk een duidelijker beeld te krijgen van wat de VS volgend jaar zullen doen: in welke regio’s zij hun activiteiten zullen opvoeren en op welke gebieden zij zich het meest zullen concentreren.

De volledige tekst van de FY2022 Intelligence Authorization Act beslaat 155 bladzijden en is beschikbaar op de website van de Inlichtingencommissie.

De plannen van de Amerikaanse inlichtingendienst omvatten 12 brede aandachtsgebieden waarvoor financiële middelen zullen worden uitgetrokken.

1. “Zorg voor slachtoffers van abnormale gezondheidsincidenten”. Het wetsvoorstel bevat bepalingen die voortvloeien uit het uitgebreide toezicht van de HPSCI [House Permanent Select Committee on Intelligence] op de reactie van de inlichtingengemeenschap op abnormale gezondheidsincidenten, die vele IC-officieren en overheidsmedewerkers, hun echtgenoten en kinderen hebben getroffen.”

Dit staat bekend als het “Havana syndroom”. Amerikaanse functionarissen hebben onlangs verklaard dat Amerikaanse werknemers ook in andere landen gezondheidsproblemen hebben ondervonden. Officieel is het besluit genomen om de verstrekking van medische zorg van goede kwaliteit aan overheidsambtenaren die een abnormaal gezondheidsincident hebben meegemaakt, te verbeteren en te standaardiseren. Met name voor de CIA moet dit bij alle activiteiten het hoogste niveau van dienstverlening aan de werknemers waarborgen.

2. “Voorbereiding op de volgende pandemie”. Het wetsvoorstel neemt verscheidene stappen om de IC in een sterkere positie te brengen om met de volgende pandemie om te gaan. Het wetsvoorstel houdt een aanzienlijke versterking in van de bevoegdheden van het nationaal centrum voor de bestrijding van proliferatie, zodat het zich kan bezighouden met het volledige scala van buitenlandse biologische dreigingen en richtsnoeren en waarschuwingen kan geven met betrekking tot opkomende biologische dreigingen. Het wetsvoorstel bevat ook een verslag waarin de waarde wordt beoordeeld van de toevoeging van het Bureau voor nationale veiligheid van het ministerie van Volksgezondheid en Humanitaire Diensten aan de inlichtingengemeenschap, alsmede een eis tot aanvullende rapportage over de houding van het IC ten opzichte van allerlei soorten buitenlandse biologische dreigingen. De gerubriceerde bijlage bevat diverse bepalingen over paraatheid voor een pandemie en wereldwijde gezondheidsbeveiliging.”

De Amerikaanse inlichtingendienst

De Amerikaanse president Joe Biden sprak het personeel van de inlichtingengemeenschap toe tijdens een bezoek aan het Office of the Director of National Intelligence in Virginia in juli 2021.

Dit doet een dilemma rijzen: weet de Amerikaanse inlichtingendienst al dat er een nieuwe pandemie zal uitbreken, of neemt zij alleen voorzorgsmaatregelen? Te oordelen naar de toegenomen activiteit van de biologische laboratoria van het Pentagon over de hele wereld en de nieuwe gegevens over het coronavirus, zouden de VS zich wel eens kunnen voorbereiden op een nieuwe uitbraak.

3. “Afghanistan – Vooruitblik”. Het wetsvoorstel vereist een National Intelligence Estimate … over de dreigingen en kansen die zich de komende twee jaar in Afghanistan zullen voordoen, waaronder de betrekkingen van de Taliban met China, Iran, Pakistan en Rusland, de houding van de Taliban tegenover de mensenrechten, en de veiligheid en het vermogen om de doorreis van de Afghaanse bondgenoten van de VS veilig te stellen. Het wetsvoorstel vereist ook een gedetailleerd verslag over ons huidige vermogen om inlichtingen over Afghanistan te verzamelen, met inbegrip van het opsporen en voorkomen van een eventuele verhoogde dreiging voor het vaderland, en een beoordeling van de wijze waarop onze vermogens na de terugtrekking van de VS kunnen worden verbeterd”.

Hieruit blijkt dat de VS de regio nauwlettend zullen blijven volgen. Hoewel de Taliban een deel van de door de Amerikaanse inlichtingendiensten opgezette infrastructuur hebben vernietigd, is Washington voornemens opnieuw een clandestiene aanwezigheid in Afghanistan te vestigen (er zijn nog steeds enkele slapende cellen en undercoveragenten). Het is ook interessant op te merken dat er sprake is van controle op de banden van de Taliban met andere landen en dat de aandacht vooral uitgaat naar bepaalde Afghaanse bondgenoten, d.w.z. degenen die de Amerikaanse belangen in de regio verdedigen.

4. “China en contraspionage”. Het wetsvoorstel verplicht de afdeling Contraspionage van de FBI om een veiligheidsbeoordeling uit te voeren van elk product of elke dienst van Chinese oorsprong voordat de FBI dat product of die dienst aanschaft. In een andere bepaling wordt gevraagd om een verslag over de samenwerking tussen China en de VAE op het gebied van defensie, veiligheid, technologie en andere aangelegenheden”.

Dit is een technologiekwestie, aangezien verschillende van spionage verdachte Chinese bedrijven zich in de VS hebben gevestigd.

5. “Inzicht in transnationale blanke suprematie.” Het wetsvoorstel bevat een uitgebreide bepaling die leemten in de inlichtingendiensten opvult en Amerika in staat stelt zich beter te concentreren op transnationale dreigingen van blanke supremacistische extremisten. Meer bepaald zal dit wetsvoorstel de federale inlichtingendiensten beter in staat stellen om prioriteit te geven aan bedreigingen van blanke supremacistische extremisten, met inbegrip van banden met internationale groepen en hun financiën. Van het Nationaal Centrum voor Terrorismebestrijding wordt geëist dat het – samen met het Federal Bureau of Investigation en het ministerie van Binnenlandse Veiligheid – de ideologie en doelstellingen van transnationale blanke supremacistische groeperingen, inclusief hun leiderschap en operationele structuur, grondiger onderzoekt en analyseert.”

Dit gedeelte werd duidelijk beïnvloed door de Democratische Partij en de globalisten, die besloten de aandacht te verleggen naar de kwestie van de zogenaamde “blanke extremisten”. Het is nogal vreemd dat er geen melding wordt gemaakt van islamitisch fundamentalisme of drugskartels, alsof de activiteiten van de genoemde extremisten een reële bedreiging zouden vormen voor de nationale veiligheid van de VS. De afschuw die de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari 2021 veroorzaakte, ligt waarschijnlijk nog vers in het geheugen van de functionarissen van de Democratische Partij. Het is meer dan waarschijnlijk dat de activiteiten van blanke extremisten betrekking hebben op aanhangers van Donald Trump en de QAnon-beweging. Samenzweringstheorieën maken zich meester van de geesten van de Amerikaanse inlichtingendiensten, hoewel dit precies is wat Amerikaanse politici al jaren noemen: onderzoeken naar inmenging van de Amerikaanse inlichtingendiensten in de aangelegenheden van andere landen.

6. “Voorkomen dat voormalige inlichtingenofficieren hun vaardigheden misbruiken”. Het wetsvoorstel verplicht bepaalde voormalige inlichtingenofficieren in bijzonder gevoelige functies om elke tewerkstelling bij een buitenlandse regering in verband met de nationale veiligheid, de inlichtingendiensten of de binnenlandse veiligheid te melden. Het verbiedt ook dergelijke tewerkstelling gedurende 30 maanden na het werk in het IC. De bepaling voorziet in strafrechtelijke sancties voor wie zich niet aan de regels houdt, met inbegrip van het overtreden van de bedenktijd, het niet melden van een dienstbetrekking bij een buitenlandse regering of het vervalsen van rapporten. De bedoeling van de bepaling is voormalige IC-werknemers ervan te weerhouden inlichtingendiensten te verlenen aan tegenstanders of landen met een slechte reputatie op het gebied van de mensenrechten”.

Dit punt kenmerkt een probleem binnen de Amerikaanse inlichtingengemeenschap, waaronder bedreigingen door insiders zoals Edward Snowden. Het aandraaien van de duimschroeven binnen agentschappen en nieuwe beperkende maatregelen zullen de inlichtingengemeenschap duidelijk een minder aantrekkelijke plaats maken om te werken voor Amerikaanse burgers.

7. “Bevordering van de mensenrechten”. Verscheidene bepalingen komen tegemoet aan het belang dat de commissie van oudsher hecht aan de bescherming en bevordering van de mensenrechten. Eén bepaling zal de commissie helpen te begrijpen hoe de IC prioriteit geeft aan de uitvoering van mensenrechtensancties onder de huidige wetgeving, zoals de uitgebreide Magnitsky-sancties en het verbod op Khashoggi. Een andere bepaling vereist verslagen over cyberkwetsbaarheden die door het IC zijn verworven en over bepaalde buitenlandse commerciële aanbieders van cyberkwetsbaarheden wier diensten kunnen worden gebruikt om de mensenrechten te schenden”.

Dit is nog een as van de Democraten die zich wereldwijd uitrolt. Voorheen concentreerde het ministerie van Buitenlandse Zaken zich op het thema van de handhaving van sancties en het opleggen van nieuwe sancties. Het is duidelijk dat de LGBT-kwestie zal worden gepolitiseerd, en dat de Amerikaanse inlichtingendiensten scherper zullen letten op vergeldingsacties tegen homoseksuelen in staten die traditionele waarden aanhangen en ondersteunen.

8. “Het opsporen en monitoren van bosbranden in de Verenigde Staten”. Volgens het wetsontwerp moet het National Geospatial Intelligence Agency samen met het ministerie van Defensie en de organisaties van het National Interagency Fire Center een gecoördineerd, interinstitutioneel onderzoek leiden om de bestaande technische mogelijkheden en de toekomstige mogelijkheden voor detectie en monitoring van bosbranden te beoordelen. Dit garandeert dat de regering alle mogelijke middelen binnen de bestaande bevoegdheden aanwendt om nauwkeurige en tijdige informatie te verstrekken aan brandweerlieden die, ook in het westen van de Verenigde Staten, bosbranden bestrijden.

Dit is waarschijnlijk het enige punt dat de nationale belangen van de VS werkelijk beschermt.

9. “Grootmachtconcurrentie in de ‘grijze zone’. De Verenigde Staten worden geconfronteerd met nieuwe vormen van concurrentie en bedreigingen door tegenstanders die gebruik maken van tactieken die vallen op een spectrum tussen gewone politiek en open oorlogsvoering. Het wetsontwerp bevat een bepaling op grond waarvan een Nationaal Inlichtingenrapport moet worden opgesteld dat gebruik maakt van gerubriceerde inlichtingenrapporten om te beschrijven hoe buitenlandse tegenstanders activiteiten in de grijze zone gebruiken om hun belangen te bevorderen, en om te beoordelen welke reacties van de VS onze tegenstanders ertoe zouden aanzetten die activiteiten te laten escaleren – of juist te deëscaleren.

Hier zien we een focus op activiteiten van staten en niet-statelijke actoren die de VS onbegrijpelijk of onaanvaardbaar vinden. Het gaat onder meer om de aanspraak van China op een deel van de Zuid-Chinese Zee, de situatie in het zuidoosten van Oekraïne, de aanwezigheid van Rusland in Syrië, enz. De VS vatten een “grijze zone” in het algemeen op als elke activiteit die op enigerlei wijze een bedreiging vormt voor de belangen van de VS.

10 “Bescherming van IC-werknemers”. Er is een bepaling om informatie te verkrijgen over gevallen waarin de inspecteur-generaal van de DIA (Defense Intelligence Agency) beschuldigingen van vergelding of misbruik van bevoegdheid tegen DIA-functionarissen heeft gestaafd, en over de wijze waarop de daaruit voortvloeiende tuchtrechtelijke beslissingen zijn genomen. Het versterkt ook de kritieke noodzaak van de onafhankelijkheid van de IG [inspecteur-generaal] van de leiding van het agentschap. Dit heeft tot gevolg dat de beschuldigingen van werknemers van dit agentschap volledig en grondig worden onderzocht en dat leidinggevenden en managers op alle niveaus verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden.”

Nog een intern probleem binnen de Amerikaanse inlichtingendienst dat ze zullen proberen op te lossen.

11. “Een licht werpen op Saoedisch extremisme.” Het wetsontwerp verplicht de directeur van de nationale inlichtingendienst een gedetailleerd verslag op te stellen over de dreiging van extremistische ideologieën die vanuit Saudi-Arabië worden verspreid en het falen van de Saudische regering om de verspreiding van deze ideologieën tegen te gaan.

Dit zal de betrekkingen tussen de VS en Saoedi duidelijk schaden. Hoewel Riyad zich onder de regering van Donald Trump wellicht op zijn gemak heeft gevoeld, is het mogelijk dat de Democraten naar aanleiding van bepaalde kwesties meer politieke druk zullen uitoefenen en zelfs slimme sancties zullen opleggen aan Saoedi-Arabië. Dit zal het koninkrijk dwingen zijn buitenlands beleid aan te passen.

UFO’s

12. “Aanhoudende voortduring van onverklaarbare luchtverschijnselen”. Naar aanleiding van een tweeledige hoorzitting over onverklaarbare luchtverschijnselen (UAP) bevat het wetsvoorstel een tweeledige bepaling die het delen van inlichtingen met de UAP Task Force van het ministerie van Defensie verplicht stelt. Deze bepaling zal ervoor zorgen dat de task force ten volle gebruik kan maken van alle gerubriceerde UAP-rapporten bij haar verdere onderzoek naar deze mysterieuze bedreiging van het Amerikaanse luchtruim en onze strijdkrachten.”

Hoewel de term UFO niet wordt gebruikt, is dat precies wat het is. De Verenigde Staten zijn begonnen openlijker te praten over deze vreemde verschijnselen uit het rijk van de science fiction.