Azja: Chiny i Singapur za Ьwiatem policentrycznym

poniedziałek, 13 Sierpień, 2018 - 16:15
3. sierpnia 2018 r. minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi oraz premier Singapuru Lee Hsien Loong spotkali siк na zebraniu ministrуw spraw zagranicznych ASEAN.
 
Chiny zainteresowane sє wspу≥pracє z Singapurem w zwiєzku z realizacjє Inicjatywy Pasa i Drogi (BRI), w tym Po≥udniowego Korytarza Transportowego majєcego po≥єczyж obydwa paсstwa. Jako odpowiedzialne paсstwa, Chiny i Singapur powinny po≥єczyж swoje wysi≥ki dla wspуlnej promocji Ьwiata wielobiegunowego, podtrzymania regu≥ miкdzynarodowych i wielostronnego systemu handlu miкdzynarodowego, wywierania naciskуw dla budowy otwartej Ьwiatowej gospodarki oraz utrzymania Ьwiatowego pokoju i rozwoju, stwierdzi≥ Wang Yi. 
 
Przywуdca Singapuru oЬwiadczy≥ z kolei, њe jego paсstwo popiera multilateralizm, projekt BRI, a takњe њe jest gotowe do wspу≥pracy z Chinami nad rozlicznymi projektami w jego ramach, w tym szczegуlnie nad przyspieszeniem otwarcia Po≥udniowego Korytarza Transportowego oraz realizacjє trуjstronnej wspу≥pracy inwestycyjnej (ang. third-party market cooperation Ц chodzi o wspуlne inwestycje Chin i kapita≥u zachodniego w paсstwach rozwijajєcych siк). Singapur rozumie stanowiska i Ьrodki przedsiкwziкte przez Chiny dla zabezpieczenia w obecnych okolicznoЬciach swoich uzasadnionych praw i interesуw, a takњe regu≥ miкdzynarodowych. Singapur bкdzie nadal wspiera≥ Chiny w ich reformach i otwarciu na Ьwiat. 
 
Premier Singapuru wezwa≥ rуwnieњ do globalnej wspу≥pracy realizowanej z otwartymi umys≥ami i przy inkluzywnym podejЬciu, by stawiж czo≥a zagroњeniom i wyzwaniom towarzyszєcym narastajєcej niestabilnoЬci i niepewnoЬci w sytuacji Ьwiatowej. Wysi≥ki takie majє ogromne znaczenie dla podtrzymania pokoju i rozwoju zarуwno w regionie, jak i na Ьwiecie. 
 
(na podst. globaltimes.cn, asean.org, xinhuanet.com opr. R.L.)    
 
Komentarz Redakcji: zwraca uwagк, њe w wystєpieniach przedstawiciela zarуwno strony chiсskiej, jak i singapurskiej, ani razu nie pojawiajє siк odwo≥ania do demokracji ani tzw. Дpraw cz≥owiekaФ. Brak rуwnieњ krytyki niedemokratycznych i nieliberalnych form rzєdуw. Wezwania do otwarcia rynkуw i otwartej gospodarki Ьwiatowej sє zaЬ polemikє z politykє protekcjonizmu realizowanє przez USA. Mamy wiкc do czynienia ze zjawiskiem charakterystycznym dla tzw. Дpower shiftФ: mocarstwo urastajєce do pozycji globalnej potкgi staje siк rzecznikiem wolnego handlu, tak wiкc otwarcia rynkуw na ktуre ekspanduje, tymczasem mocarstwo broniєce swojej dotychczasowej preponderancji, chce zamroњenia globalnego uk≥adu si≥ i chronienia go barierami politycznymi (R.L.)