Jemen: Huti proszє Rosjк o pomoc

środa, 1 Sierpień, 2018 - 18:57
 
Mahdi al-Maszat, przewodniczєcy Najwyњszej Rady Politycznej Ansar Allach (polityczne ramiк ruchu Hutich) zwrуci≥ siк do prezydenta Rosji, W≥adimira Putina o uznanie Hutich za jedynє prawowitє w≥adzк w Jemenie i o pomoc militarnє, w zamian obiecujєc koncesje na wydobycie ropy i gazu po odparciu agresji sunnickiej koalicji pod wodzє Arabii Saudyjskiej.
 
Sytuacja humanitarna w Jemenie pogorszy≥a siк od czerwca, gdy wspierana przez USA i sudaсskich najemnikуw koalicja sunnickich monarchii rozpoczк≥a operacjк ДZ≥ote ZwyciкstwoФ majєcє usunєж Hutich z portu al-Hudajdach zapewniajєcego im dostкp do Morza Czerwonego. Operacja zosta≥a zarzucona po protestach ONZ, zg≥oszonych w nastкpstwie skierowania do tej organizacji alarmujєcej korespondencji ze strony Ansar Allach. 
 
Ruch Hutich opiera swojє dotychczasowє pozycjк strategicznє na wsparciu Iranu i plemion pу≥nocnego Jemenu oraz jednostek wojskowych wiernych by≥emu prezydentowi Alemu Abdullahowi Salehowi. Ewentualna blokada pу≥nocy Jemenu przez agresorуw, oznacza≥aby klкskк Hutich. W ramach koalicji w agresji przeciw Jemenowi biorє udzia≥ Arabia Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Jordania, Maroko, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Sudan. W walkach po stronie koalicji uczestniczє teњ bojownicy Paсstwa Islamskiego i Al-Kaidy oraz si≥y specjalne USA. 
 
Znaczenie liczєcego sobie 25 mln. mieszkaсcуw Jemenu ma charakter g≥уwnie geopolityczny. Z≥oњa ropy i gazu sє w tym kraju stosunkowo niewielkie w porуwnaniu do z≥уњ Kuwejtu, Emiratуw lub Krуlestwa Saudуw. Od poczєtku trwajєcej od marca 2015 r. wojny domowej, Jemen sta≥ siк natomiast istotnym oЬrodkiem handlu broniє. Najwaњniejsze jest jednak, њe kontrola Jemenu oznacza kontrolк nad cieЬninє Bab al Mandab, ktуra obok cieЬniny Ormuz i Kana≥u Sueskiego pozostaje najwaњniejszym strategicznie punktem dla kontroli nad Ьwiatowym handlem wкglowodorami. 
 
Wojna w Jemenie rozpoczк≥a siк po ustєpieniu w wyniku Arabskiej Wiosny w lutym 2012 r. z urzкdu prezydenta Alego Abdullaha Saleha, sprawujєcego funkcjк g≥owy paсstwa od zjednoczenia kraju w maju 1990 r. Stanowisko objє≥ wуwczas wiceprezydent Abdrabbuh Mansur Hadi, ktуry sprawowaж mia≥ je do czasu nowych wyborуw prezydenckich w 2015 r. Do wyborуw tych nigdy nie dosz≥o, gdyњ tyraсskie zapкdy tymczasowej g≥owy paсstwa doprowadzi≥y do wybuchu wojny domowej. W wojnie tej szyicki de facto ruch Hutich wspierany jest przez Iran, podczas gdy si≥y rzєdowe cieszє siк wsparciem koalicji sunnicko-amerykaсskiej. Huti dєњє do ustanowienia w Jemenie paсstwa konserwatywnego Ц opartego na Koranie i prawie szariatu. 
 
W wyniku agresji saudyjskiej w Jemenie zabitych zosta≥o dotychczas ok. 13 tys. ludzi. 
 
(na podst. russia.insider.com opr. R.L.)