De anti-utopie van Klaus Schwab

08.11.2022

De ideeën die Klaus Schwab, voorzitter van het World Economic Forum, in zijn boek The Fourth Industrial Revolution heeft geopperd, zijn om verschillende redenen al uitgebreid bekritiseerd. Voor sommige mensen die zich niet identificeren als voorstanders van globalisering, lijken ze echter heel aantrekkelijk. Schwab stelt immers dat digitale innovatie het leven van mensen, hun werk en hun vrije tijd ten goede zal veranderen. Technologieën als kunstmatige intelligentie en robotica, quantum cloud computing en blockchain maken al deel uit van het dagelijks leven. We gebruiken mobiele telefoons en apps, slimme apparaten en het internet der dingen. En vergeleken met eerdere industriële revoluties, zo stelt hij, gaat de Vierde Industriële Revolutie (4IR) in een exponentieel tempo vooruit, waarbij productie-, beheers- en bestuurssystemen op ongekende wijze worden gereorganiseerd.

Een objectieve analyse van de argumenten van Klaus Schwab laat echter zien dat hij zich deels vergist en dat zijn standpunt over het algemeen wordt ingegeven door de belangen van het uitoefenen van controle over de samenleving en het beheer van kapitaal, dat nieuwe bezittingen verwerft.

Een van de critici van het 4PR-concept is Nanjala Nyabola, die in haar boek Digital Democracy, Analog Politics het verhaal analyseert waarmee Schwab zijn ideologie heeft vormgegeven.

Zij stelt dat 4PR door mondiale elites wordt gebruikt om de aandacht af te leiden van de oorzaken van ongelijkheid en om voortdurende processen van onteigening, uitbuiting en uitsluiting te vergemakkelijken. Nyabola merkt scherpzinnig op dat "de echte aantrekkingskracht van dit idee is dat het apolitiek is. We kunnen praten over ontwikkeling en vooruitgang zonder onze toevlucht te nemen tot machtsstrijd".

De reactie van Afrika, waar Nyabola woont, is niet toevallig, aangezien deze regio, samen met Azië en Latijns-Amerika, door globalisten wordt gezien als gunstig voor nieuwe interventies onder het mom van technologische bijstand en 4PR.

Uit de gegevens blijkt immers dat de verspreiding van digitale technologie zeer ongelijk is geweest, aangedreven door oudere technologische innovaties, en is gebruikt om sociale ongelijkheden te reproduceren in plaats van te transformeren.

Historicus Ian Moll gaat verder en vraagt zich af of de huidige digitale technologische innovaties de 4PR als zodanig vertegenwoordigen?

Hij merkt op dat er een heersende interpretatie is van de "Vierde Industriële Revolutie" die de snelle technologische ontwikkeling afschildert als een gedurfde nieuwe industriële revolutie. Er is echter geen bewijs voor een dergelijke revolutie in het geheel van sociale, politieke, culturele en economische instellingen, zowel lokaal als wereldwijd, en daarom moet aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze ideologische structuur functioneert om de belangen van sociale en economische elites over de hele wereld te bevorderen.
Ian Moll betoogt dat het "vierde industriële revolutie"-frame het conventionele neoliberalisme van de post-Washington-consensusperiode versterkt en dus dient als dekmantel voor het voortdurende verval van de geglobaliseerde wereldorde via de mooie verhalen van de "wonderbaarlijke nieuwe wereld". Schwab heeft gewoon een soort ideologische coup gedaan met een reeks metaforen die een ingebeelde revolutie vertellen.

Alison Gillwald noemt het "een van de meest succesvolle lobby- en politieke beïnvloedingsinstrumenten van onze tijd... De beleidsplannen van het WEF voor de 4P's, die zich mobiliseren rond de jaarlijkse bijeenkomst van de elite in Davos, vullen een vacuüm voor veel landen die niet publiekelijk hebben geïnvesteerd in hoe zij willen dat hun eigen toekomst eruit ziet... Met visioenen van wereldwijde welvaart vol futuristische overtuiging en fantastische economische prognoses van exponentiële groei en het scheppen van banen lijken ze een kant-en-klare routekaart naar een onzekere toekomst te bieden.

Maar voorzichtigheid is geboden. Zelfs een vluchtige blik op de eerdere industriële revoluties laat zien dat daarbij niet de belangen van de werkende of lagere klassen in het geding waren. Dit ondanks de bredere voordelen voor de samenleving door de invoering van stoom, elektriciteit en digitalisering. Ze houden veeleer verband met de ontwikkeling van het kapitalisme dankzij de 'grote' technologieën van die tijd."

Ook in dit geval - de nieuwe technologieën zullen werken voor de belangen van geek-kapitalisten, niet voor de samenlevingen.

Moll schrijft dat het 4PR-concept er aantrekkelijk uitziet omdat het als een soort formule werkt:

I. Noem 7 tot 15 technologieën, meestal digitaal, die slim lijken, ons het gevoel geven verouderd te zijn en ontzag inboezemen voor de toekomst. Zelfs als het geen eenentwintigste-eeuwse innovaties zijn, verklaar ze dan als zodanig.

II. Verklaren dat er een verbazingwekkende, ongekende convergentie is tussen deze technologieën.

III. Ga ervan uit dat ze zullen leiden tot veranderingen die elk deel van ons leven zullen ontwrichten en transformeren.

IV. Doe een beroep op elk van de vorige industriële revoluties als model voor de huidige.

V. Noem een of twee belangrijke technologieën of energiebronnen in de vorige industriële revoluties. Bewezen suggesties zijn de stoommachine voor 1PR; de interne verbrandingsmotor en/of elektriciteit voor 2PR; computers en/of kernenergie voor 3PR (u zou het Internet in punt I hebben genoemd, dus vermijd het hier).

Zo wordt op onopvallende wijze de juistheid van het totaalconcept ingebracht. Schwab maakt daarbij succesvol gebruik van onze intrinsieke technologische rationaliteit. Hij verkondigt de ongekende snelheid, omvang en reikwijdte van 4PR. De snelheid van verandering, zegt hij, is eerder exponentieel dan lineair; de convergentie van meerdere technologieën is groter en dieper dan ooit tevoren; en de systemische impact is nu totaal en omvat de hele maatschappij en de wereldeconomie. Zo stelt hij dat "disruptie en innovatie [...] sneller plaatsvinden dan ooit tevoren".

Tegelijkertijd verwerpt Schwab veel van onze historische ervaring op dit gebied. Hij schrijft dat hij "zich er terdege van bewust is dat sommige academici en professionals de gebeurtenissen waar ik naar kijk simpelweg zien als onderdeel van de derde industriële revolutie".

Maar Moll biedt aan om enkele van de expertises die hij negeert in overweging te nemen. Hier zijn twee voorbeelden. Dit zijn de bijdragen van de Spaanse socioloog Manuel Castells, die opmerkte dat de kritieke rol van genetwerkte informatie- en communicatietechnologieën een "tweesnijdend zwaard" is: sommige landen versnellen de economische groei door digitale economische systemen in te voeren, maar de landen die daar niet in slagen worden steeds meer gemarginaliseerd; "hun achterstand wordt cumulatief". Castells schrijft uitgebreid over wat hij "de andere kant van het informatietijdperk" noemt: ongelijkheid, armoede en sociale uitsluiting, die nu allemaal de groeiende erfenis zijn van de geglobaliseerde informatie-economie.

In tegenstelling tot Schwab probeerde Castells de sociologische gegevens niet te ideologiseren of te politiseren. En zijn empirisch onderzoek wijst niet op een fundamentele digitale transformatie van de samenleving in het moderne tijdperk.

Een andere deskundige die Schwab negeert is Jeremy Rifkin. In 2016, toen Schwab zijn 4PT-concept voorstelde, deed Rifkin al onderzoek naar werkplekken waar robotica strategische en leidinggevende rollen in de economische productie hadden overgenomen. De auteurs verschillen duidelijk van mening. Rifkin ziet de dramatische veranderingen in verband met ICT niet als een 4PR.

In 2016 betoogde Rifkin dat het WEF met zijn interventie onder het mom van 4PR "een verkeerde slag had geslagen". Hij betwistte Schwabs bewering dat de fusie van fysieke systemen, biologische processen en digitale technologieën een kwalitatief nieuw fenomeen is:

De aard zelf van de digitalisering [...] ligt in haar vermogen om communicatie, visuele, auditieve, fysieke en biologische systemen terug te brengen tot pure informatie, die vervolgens kan worden gereorganiseerd tot enorme interactieve netwerken die grotendeels functioneren als complexe ecosystemen. Met andere woorden, het is de onderlinge verbondenheid van digitaliseringstechnologieën die ons in staat stelt grenzen te overschrijden en "de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische domein te doen vervagen". Het werkingsprincipe van digitalisering is "onderlinge verbondenheid en netwerkvorming". Dit is wat de digitalisering al decennia lang steeds geraffineerder doet. Dit bepaalt de architectuur van de Derde Industriële Revolutie.

Een onderzoek van de "technologieën" die vaak worden aangekondigd als belangrijke convergerende innovaties van de 4P's - kunstmatige intelligentie, machinaal leren, robotica en het internet der dingen - laat zien dat ze niet voldoen aan de beweringen van een moderne technologische "revolutie".
Moll concludeert dat Schwabs 4PR niet meer dan een mythe is. De sociale context van de wereld is nog steeds dezelfde als in 3PR en er wordt weinig verandering verwacht. Er is niets dat lijkt op een nieuwe industriële revolutie na de 3e. Schwabs wonderbaarlijke nieuwe wereld bestaat gewoon niet.

Revoluties worden immers niet alleen gekenmerkt door technologische veranderingen. Ze zijn veeleer het gevolg van veranderingen in het arbeidsproces, fundamentele veranderingen in de houding op de werkplek, verschuivingen in de sociale verhoudingen en wereldwijde sociaal-economische herstructureringen.

Natuurlijk kunnen technologische innovaties gunstig zijn voor werknemers en de samenleving als geheel. Ze kunnen de noodzaak om hard te werken verminderen, de omstandigheden verbeteren en meer tijd vrijmaken voor andere zinvolle activiteiten.

Maar het probleem is dat de vruchten van technologische innovatie worden gemonopoliseerd door de geglobaliseerde kapitalistische klasse. Dezelfde digitale arbeidsplatforms worden meestal gefinancierd door durfkapitaalfondsen in het globale Noorden, terwijl in het globale Zuiden bedrijven worden opgericht, zonder dat de fondsen investeren in activa, werknemers in dienst nemen of belasting betalen aan de overheidskas. Het is gewoon weer een poging om markten te veroveren met een nieuwe technologie, gebruikmakend van de transparantie van grenzen, om de vruchten te plukken en niet ter verantwoording te worden geroepen.

Het 4PR verhaal is dus meer aspiratie dan werkelijkheid. De aspiraties van een rijke klasse die anticipeert op de crisis van het westerse economische systeem en een veilige haven wil vinden in andere regio's. Daarom ziet de rest van de wereld, gezien de historische ervaring met het kapitalisme naar westers model, de 4PR als een ongewenste anti-utopie.

Vertaling door Robert Steuckers